Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu

​​ ID datová schránka: c2gaxcq

rozšířené vyhledávání
Obec Labuty
Labutymísto, pro které bije vaše srdce.

Historie obce

Labuty jsou starou vinařskou osadou, ležící v údolí při Skaleckém potoku, asi 10 km severovýchodně od Kyjova. První zpráva o její existenci, pocházející z roku 1368, je skryta v přídomku příslušníka domácího vladyckého rodu – Mikuláše z Labuť.

Počátkem 16. století se Labuty dostaly k dolnomoštěnickému statku a pod správou jeho majitelů zůstaly až do zániku patrimoniálního zřízení v r. 1848. Na staré obecní pečeti je labuť na mírném pahorku a před ní vinný hrozen.

Hlavní obživou zdejších obyvatel byly vinice a ovocné stromy. Výnos obilnin stačil jen pro vlastní potřeby obyvatel. Živočišná výroba se pozvedla až koncem 19. stol.. Méně příznivé hospodářské poměry nedovolovaly živější kulturní rozmach. Obec měla sice již počátkem 19. stol. svůj vlastní obecní dům, ale později o něj přišla.

Roku 1834 byla postavena zděná zvonice místo dřevěné. A v roce 1940 přestavěna do nynější podoby. Byl zde Spořitelní a záloženský spolek, dále Sbor dobrovolných hasičů a Hospodářská besídka. Škola zde byla otevřena až v roce 1901. Přes všechny nesnáze vedla si obec velmi zdatně v zemědělské výrobě a v prvních letech po druhé světové válce nejen, že dodržovala všechny jí uložené zemědělské dávky, nýbrž i překračovala v míře takové, že byla první na okrese.

Obec si byla vědoma svých povinností vůči státu stejně jako i vůči památce svého někdejšího řídícího učitele Jindřicha Škody, jemuž jako oběti okupačního režimu odhalila 11. listopadu 1945 pomník před školou.

V Labutech bylo v letech 1952 ustanoveno menšinové JZD a v roce 1957 většinové družstvo, čímž se obec dostala na třetí místo v okrese. V zájmu lepší organizace v zemědělské výrobě se družstvo spojilo s družstvem skaleckým a ježovským a vytvořily tak jednotné zemědělské družstvo Vlast. V roce 1960 bylo zde oproti 125 zaměstnancům v průmyslu 128 osob činných v zemědělství.

V devadesátých letech proběhla v Labutech plynofikace obce, byl vybudován obecní vodovod a nové veřejné osvětlení. Na počátku druhého tisíciletí se dokončila rekonstrukce bývalé školy na obecní úřad. Byl vysvěcen obecní znak a prapor. Byl schválen nový územní plán, ve kterém byly vytvořeny stavební zóny.

V obci proběhly komplexní pozemkové úpravy a obnova katastrálního operátu, čímž došlo k digitalizaci katastrálních map a výraznému zjednodušení při administrativě a nakládání s nemovitostmi.

Obec byla také úspěšná při čerpání evropských dotací – rekonstrukce kaple, nákladná rekonstrukce opěrné zdi a celého okolního prostranství návsi.

Ve spolupráci s Pozemkovým úřadem v Hodoníně byla vybudována nová hráz na Vodní nádrži na Josefínském potoce, vystavěny hlavní polní cesty a odvodňovací příkopy.

kapleNa konci roku 2015 obec založila Farmu Labuty s.r.o., za účelem pomoci scelit tento, od roku 2009 opuštěný a chátrající, areál bývalého jednotného zemědělského družstva.   Tento záměr se zdařil a do této lokality již proudí nemalé investice, čímž se vytváří pracovní příležitosti nejenom místním obyvatelům, ale i nejbližšímu okolí. Pomalu se zde obnovuje rostlinná výroba, živočišná a připravuje se i obnovení sadů. Obec si ponechala 10% podíl na této farmě.

Jsou připraveny projekty protierozních a protipovodňových opatření v řádu desítek milionů korun.